نوشته‌ها

قانون بانک مرکزی و حقوق بین الملل

موضوع مصونیت بانک مرکزی موضوع مهم و پیچیدهای است که در این نوشته نمیتوان ابعاد آن را به طور کامل توضیح داد و شرح کامل آن نیازمند بحث مفصلی است. قانون جدید بانک مرکزی در موضوع مهم مصونیت بانک مرکزی رویکرد مثبتی اتخاذ ننموده است. بانک مرکزی باید این اختیار را داشته باشد تا با تمامی نهادهای بینالمللی و خارجی ذیربط که به انجام وظایف آن ارتباط دارند تعامل داشته باشد ولو اینکه نام آنها بانک مرکزی نباشد.