نوشته‌ها

بانک جهانی در سال ۲۰۲۲ و رشد اقتصادی ایران

با توجه به تحریم ها و ساختار اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ۲/۷ درصد چگونه صورت گرفته است؟