مطالب توسط

صندوق ‏های معامله پذیر مبتنی بر رمزارز

تنظیم‏ گری و مقررات‏ گذاری در زمینه رمزارزها موضوعی است که طی سال‏ های اخیر مورد توجه بوده و گزارشات فراوانی نیز از سوی نهادهای متولی در حوزه‏ های مرتبط در این زمینه منتشر شده است. با این فرض که به هرحال بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه مقررات مورد نیاز برای تنظیم‏ گری در بیشتر بدانید