مطالب توسط

تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی

قانون بانک مرکزی باید وظایف و اختیارات هر یک از ارکان و نهادهای مزبور را به صورت روشن و بدون ابهام بیان کند و از تداخل وظایف و اختیارات آنها پرهیز کند. این امر، یکی از معیارهای ارزیابی قانون بانک مرکزی است.