مطالب توسط

اولویت مهم دولت سیزدهم در بخش کشاورزی، آب و محیط زیست: تدوین طرح جامع امنیت غذایی کشور

بانک جهانی امنیت غذایی (Food Security) را «دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم» تعریف کرد که در کنفرانس رم مورد تاکید قرار گرفت.