اطلاعیه

  بدین وسیله باطلاع کلیه دوستان و علاقمندان مجله روند اق…

تداخل وظایف و اختیارات در قانون جدید بانک مرکزی

قانون بانک مرکزی باید وظایف و اختیارات هر یک از ارکان و نهادهای مزبور را به صورت روشن و بدون ابهام بیان کند و از تداخل وظایف و اختیارات آنها پرهیز کند. این امر، یکی از معیارهای ارزیابی قانون بانک مرکزی است.

چگونه دولت ها فکر می کنند: عقلانیت سیاست خارجی

برای درک سیاست جهانی، باید درک کنید که دولت ها چگونه فکر می کنند. آیا دولت ها منطقی هستند؟