مصاحبه با ماهنامه دنیای انرژی

 

  »مصاحبه خانم مریم میخانک بابایی خبرنگار ماهنامه دنیای انرژی با دکتر محمد حسین عادلی رییس پیشین بانک مرکزی با عنوان ادامه وضع موجود در صنعت نفت و گاز کشور یک«ناگزینه

لینک خبر:  http://opex.ir/u/aJD

لینک مصاحبه:  http://opex.ir/u/amh